برچسب: مشاغل

صورت معاملات فصلی

موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات مربوط به مالیات صورت معاملات فصلی می باشد و قانون گذار در این ماده قانونی به روشنی صورت معاملات و مالیات مربوط به آنها را تفسیر کرده است . در ماده ۱۶۹ قانون مالیات های فصلی آمده است: کلیه شرکت ها و سازمان هایی که عملیات و رویداد مالی دارند […]

نکیسا ادیب